Pravidla Soutěže

Kompletní znění pravidel facebookové soutěže

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Shadow Wolf (dále jen „soutěž“):

 

Pořadatel soutěže:

Pořadatelem soutěže je firma Martina Schulhofová se sídlem Praha, Praha 5, Sezemínská 2029/3, IČ: 03524752.

 

Doba trvání soutěže:

Soutěž probíhá od 4.4.2019 do 11.4.2019 včetně těchto dnů, na území České Republiky.

 

Kdo se může účastnit:

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i ostatní osoby blízké dle § 22 občanského zákoníku.

 • Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

 • Účastník soutěže musí mít vytvořen svůj profil na Facebooku a být fanouškem na sociální síti Facebook.com na stránce https://www.facebook.com/shadowwolf.cz/

 • Pravidla soutěže:

 • Podmínkou účasti v soutěži je odpověď na otázku „Jaký je největší počet dílků puzzle, které můžete koupit na e-shopu https://www.shadowwolf.cz/?“. Odpověď musí soutěžící napsat do komentáře pod soutěžním statusem.

 • Pořadatel vybere z příspěvků 3 správné odpovědi dle svého vlastního uvážení jako výherce soutěže.

Výhry v soutěži:

 • Výherci v této soutěži získají 1 dekorativní Vlčí Korbel s šedým nebo bílým vlkem (barva vlka dle dostupnosti zboží).

 • Výherci výhry budou oznámeni na FB stránce https://www.facebook.com/shadowwolf.cz/ nejpozději 3 dny od ukončení soutěže.

 • Výherci budou o výhře vyrozuměni pod soutěžním statusem.

 • Výherci budou vyzváni k zaslání korespondenční adresy do zpráv FB stránky Shadow Wolf nejpozději do pěti dnů od vyhlášení výherce. V případě, že výherce nezašle svoji adresu do tohoto termínu, ztrácí nárok na výhru.

 • Výhra bude zaslána výhercům nejpozději do 15 dní od oznámení výherce soutěže na Facebooku na výhercem dodanou adresu v České republice prostřednictvím balíku České pošty.

 • Výhry z této soutěže nelze převést na jiné osoby ani jiné soutěžící.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

 • Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly.

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích pravidel, nebo vyloučení účastníka ze soutěže a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách https://www.facebook.com/shadowwolf.cz/.

 • Účastí v této soutěži dává každý soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu soutěže a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a také souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců. Soutěžící, který takto poskytl pořadatelům osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že pořadatel porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Další pravidla:

 • V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem řídí právním řádem České republiky.

 • Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

 • Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách https://www.shadowwolf.cz/.